Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ד"ר אלכסיי אנטין

ביה"ס למתמטיקה סגל אקדמי בכיר
ד"ר אלכסיי אנטין
משרד: שרייבר, 201

מחקר

 • תורת המספרים

 • אריתמטיקה של שדות פונקציות

 • גיאומטריה אריתמטית

השכלה

 • .B.Sc  במתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2007

 • .M.Sc במתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2011

 • .Ph.D במתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2014

מינויים אקדמיים

 • חבר, המכון ללימודים מתקדמים בפרינסון, ביה"ס למתמטיקה, 2014

 • מרצה זוטר, אוניברסיטת סטנפורד, המחלקה למתמטיקה, 2015

 • מרצה בכיר, אוניברסיטת תל-אביב, ביה"ס למדעי המתמטיקה, 2017

פרסים ומלגות

 • מלגת בוכמן לתלמידי דוקטורט מצטיינים, 2014-2013

 • מלגת רוטשילד לתלמידי דוקטורט מצטיינים 2014

 • פרס הצטיינות לתלמידי דוקטורט של ביה"ס למתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2014

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block