בתר-דוקטורים - מידע כללי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 12.12.2017


השתלמות בתר-דוקטורית באוניברסיטת תל-אביב

מטרת ההשתלמות הבתר-דוקטורית היא לאפשר לחוקרים צעירים, שאושרה זכאותם לקבלת תואר שלישי ממוסד אחר, השתלמות מדעית במסגרת קבוצת מחקר מבוססת ובליווי חבר סגל בכיר. ההשתלמות נועדה לקדם את המשתלם ולהכשירו לשמש כחוקר באקדמיה או מחוצה לה.

 

תנאי סף לקבלה לתכנית:

רשאים להגיש את מועמדותם מי שעומדים בכל תנאי הסף שלהלן, בנוסף לתנאים שמציבה האוניברסיטה:

  • בעלי תואר דוקטור ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, או בעלי אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  • לא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות.
  • קיימת הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מדריך של ההשתלמות הבתר דוקטורית.
  • קיים מקור מימון למלגת ההשתלמות.

 

במקרים חריגים ובאישור הוועדה, תינתן האפשרות לבצע השתלמות בתר-דוקטורית גם למי שהשלים את התואר השלישי באוניברסיטת תל-אביב.

 

השתלמות בתר-דוקטורית בחוג/מחלקה/מעבדה בה התבצעה עבודת הדוקטור

ניתן לבצע השתלמות בתר-דוקטורית קצרה בחוג/מחלקה/מעבדה בה נעשתה עבודת הדוקטור. מטרתה של השתלמות זו, היא לאפשר השלמות של עבודת המחקר לתואר שלישי, ולשמש כתקופת גישור קצרה לפני היציאה להשתלמות בתר-דוקטורית במוסד אחר.

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block